Asistenčné psy a ich využitie v každodennom živote
 

Mnohí psičkári by povedali, že ich psy sú ich najlepší priatelia. No pre rastúci počet ľudí so špecifickými, fyzickými, neurologickými alebo duševnými potrebami sa psy stali nie len ich najlepšími kamarátmi, ale aj neoceniteľnými partnermi v každodennom živote. Väčšina z týchto psov je vítaná na miestach, kde majú ostatné psy zákaz vstupu.


„Nemajte predsudky“ hovorí Toni Eamesová, prezidentka Medzinárodnej asocicácie asistenčných psov. „Ak vidíte osobu, ktorá navonok vyzerá zdravo, asistenčný pes ju môže varovať pred cukrovkov, alebo pred záchvatmi.“ Asistenčné psy sú niekedy cvičené pre jednu osobu s danou chorobou. Cvičiteľ psa už vopred vie, čo má psa učiť a na čo konkrétne sa má pes sústrediť. Podľa Eamesovej sa môže asistenčným psom stať hociaký pes, ktorý má na to predpoklady, aj keď nezodpovedá populárnemu obrazu služobného psa, ako napríklad retrívery alebo nemecké ovčiaky. Tak ako rastie zoznam pracovných miest pre služobných a asistenčných psov, tak sa mení aj rôznorodosť plemien a aj to pomáha zdravotne postihnutým osobám. 

 

Poďme sa pozrieť na 10 typov služobných psov od veľmi dobre známych až po tie menej známe. 

 

1. Slepecké psy 

Asistenčné psy, ktoré pomáhajú viesť zrakovo postihnutých a nevidiacich ľudí sú asi najznámejším druhom služobných psov. Najčastejšie používané plemená sú labradorský retríver a zlatý retríver, v niektorých krajinách sú to krížence práve týchto dvoch plemien. No iné plemená, ako napríklad pudel môžu byť tak isto skvelými vodiacimi psami. Podľa Kanadského národného inštitútu pre nevidiacich, pomáhajú vodiace psy zrakovo postihnutým ľuďom už celé stáročia a ich práca asistentov sa datuje až do rímskych čias. Mnohé zákony a právne predisy týkajúce sa služobných zvierat boli pôvodne napísané s dôrazom na vodiace psy. Ľudia často očakávajú, že vodiace psy a iní psí pomocníci nosia vesty, no napríklad americký zákon to nevyžaduje, aj keď psy majú často na sebe špeciálny postroj s rukoväťou.

Slovenská legislatíva 
Zákon 447/2008  25(1) Pes so špeciálnym výcvikom je vodiaci pes, asistenčný pes a signálny pes. Špeciálny výcvik psa preukazuje fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím preukazom psa so špeciálnym výcvikom, známkou, ktorú pes nosí na viditeľnom mieste a potvrdením o odbornej spôsobilosti osoby podľa odseku 5.  V preukaze psa so špeciálnym výcvikom je uvedené meno, priezvisko, trvalé bydlisko fyzickej osoby alebo obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo a právna forma právnickej osoby, ktorá psa vycvičila, činnosti, na ktoré bol vodiaci pes, asistenčný pes alebo signálny pes vycvičený, dátum o vykonanej skúške psa, meno priezvisko a trvalé bydlisko fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, meno psa, jeho identifikačné číslo zhodné s číslom vyrazeným na známke, plemeno a farba psa a vek psa. 


2. Psy pre nepočujúcich (Signálne psy)

Pre ľudí so sluchovým postihnutím tu máme služobné psy, ktoré upozorňujú ľudí na zvuky, ako sú alarmy, zvončeky, plačúce deti. Keď pes počuje zvuk, dotkne sa majiteľa a privedie ho k zdroju zvuku. Labrador a zlatý retríver sú plemená, ktoré sú často vyberané ako signálne psy. Ale je tu aj mnoho ďalších, ktoré sa perfektne hodia na túto úlohu, je to kokeršpaniel, či miniatúrny pudel. Práca s nimi mala veľký úspech. Podľa Medzinárodnej inštitúcie asistenčných psov sú malé a stredné plemená krížencov z útulkov často cvičené ako signálne psy. Kríženci teriérov, kokeršpanielov, lhasa apsoshih tzu a čivavy sú často vybrané na pozíciu signálnych psov pre ich osobnosť a temperament.

 

3. Psy pre imobilných ľudí

Tento typ asistenčných psov môže vykonávať širokú škálu úloh pre ľudí s ťažkým fyzickým postihnutím. Psy prinášajú ľuďom predmety, často je povelom iba malý pohyb majiteľa. Psy vedia stlačiť tlačidlá na výťahu, otvoriť dvere, pomáhajú vyťahovať invalidný vozík na chodník, a podobne. Tieto psy pomáhajú ľuďom zvýšiť ich sebadôveru a v neposlednom rade nezávislosť od rodiny. Do tejto skupiny môžeme zaradiť ľudí s poraneniami miechy, mozgu, ľudí so svalovou dystrofiou a artritídou. Rôzne plemená psov sa vyberajú v závislosti od veľkosti majiteľa, no pes musí byť dostatočne veľký, aby vedel pomôcť aj s prinášaním ťažkých vecí. 

 

 

4. Psy upozorňujúce na cukrovku 

Tieto psy poskytujú nezávislosť a bezpečnosť tým, že upozorňujú na chemické zmeny v krvnom cukre svojho majiteľa. Zmeny vôní spojené s hyperglykemickými (vysoký cukor v krvi) alebo hypoglykemickými (nízky cukor v krvi) udalosťami u diabetikov sú pre ľudí nepostrehnuteľné, ale psy ich môžu zachytiť a včas upozorniť svojho majiteľa na to, že cukor v krvi sa blíži k vysokým alebo nízkym hodnotám. Keď pes upozorní svojho majiteľa, ten už vie čo má robiť. Zmeria si cukor v krvi na prístroji na to určenom a podľa toho si dá buď inzulín, alebo glukózu ešte predtým, než sa hodnoty dostanú do príliś vysokých alebo príliš nízkych čísel. Mnohé z týchto psov sú cvičené na to, aby upozornili ostatných členov v domácnosti, alebo aby spustili alarm v prípade, že ich majiteľ potrebuje lekársku pomoc.5. Psy upozorňujúce na záchvaty

Tieto psy sú jedným z kontroverzných druhov služobných psov, ktoré reagujú špecifickým typom správania tesne pred tým, ako majiteľ dostane záchvat. Schopnosť upozorniť majiteľa na blížiaci sa záchvat sa javí ako prirodzená schopnosť malého počtu psov. Niektorí neurológovia tvrdia, že neexistuje žiadny spoľahlivý dôkaz, ktorý by naznačoval, že psy môžu spoľahlivo predpovedať blížiaci sa záchvat. Na druhej strane mnohí pacienti trvajú na tom, že ich pes predvída a varuje na blížiaci sa záchvat a príbehy o netrénovaných psoch, ktoré varovali majiteľa tesne pred záchvatom dostali veľkú pozornosť médií. Niektoré organizácie zamerané na epilepsiu tvrdia, že nie je možné psa naučiť upozorňovať na záchvaty, ale niektoré výcvikové organizácie hovoria, že to možné je. 

 

6. Psy pomáhajúce pri záchvatoch

Nemýľ si to s predchádzajúcim bodom. Tieto psy sú vyškolené na to, aby poskytli pomoc už pri prebiehajúcom epileptickom záchvate. Sú cvičené na to, aby štekali, keď sa záchvat začne, stlačili alarm alebo aby majiteľa odtiahli z nebezpečného miesta v priebehu záchvatu. Tieto psy vedia doniesť lieky a aj telefón po tom, čo sa majiteľ dostáva zo záchvatu. 

 

7. Psychiatrické služobné psy 

Tieto psy pomáhajú ľuďom, ktorí trpia problémami ako depresia, úzkosť a najčastejšie posttraumatická stresová porucha (PTSD). PTSD môže postihnúť ľudí, čo slúžili v armáde, ale tak isto aj ľudí, ktorí zažili zneužívanie, prírodné katastrofy, terorizmus, havárie, kde ľudia prišli o život a iné traumatické udalosti. Ľudia v tejto kategórii môžu byť až prehnane ostražití, pokiaľ sa jedná o ich vlastnú bezpečnosť a služobné psy im pomáhajú cítiť sa bezpečne. Psy vchádzajú do domu prvé, zasvietia svetlo. Tak isto pomáhajú úzkostlivým ľuďom. Keď sa majiteľ cíti ohrozený v dave ľudí, pes vytvorí bariéru vlastným telom, a tak zabezpečí majiteľovi viac osobného priestoru. Mnohí ľudia trpiaci PTSD povedali, že mať asistenčného psa, ktorý sa dokáže postarať o svojho majiteľa, ich nakoplo k tomu, aby sa znova zaradili do bežného života. 

 

8. Psy pomáhajúce pri autizme 

Tieto psy pomáhajú autistickým deťom. Navigujú ich do školy, dodávajú im pocit bezpečia a uľahčujú im život. Psy môžu byť veľkou oporou pre deti, ktoré majú problémy so spolužiakmi. Pes dokáže upokojiť autistické dieťa v stresujúcich situáciách, dodáva mu dôveru, keď to najviac potrebuje. Tieto psy sú taktiež vycvičené na to, aby zabránili deťom utiecť a aby ich sledovali, ak dieťa náhodou utečie. 

 

9. FASD služobné psy 

Novovznikajúca kategória asistenčných psov. Tieto psy sú tu pre deti s diagnostikovanou poruchou fetálneho alkoholu (fetal alcohol spectrum disorders - FASD). Tieto deti môžu mať fyzické a psychické problémy, ako aj problémy so správaním a poruchy učenia. FASD služobné psy sú cvičené podobne ako psy pomáhajúce pri autizme. Psy sú vycvičené na prerušovanie opakujúceho sa monotónného správania.
 

10. Psy vyhľadávajúce alergie

S nárastom potravinových alergií prišiel ďalší typ asistenčného psa. Psy na detekciu alergií sú cvičené na upozorňovanie pachov ako sú arašidy či glutén a iné alergény. Psy často pracujú s deťmi v školách a upozorňujú psovoda a zápach vyvolaný alergiou, čím rodičom detí poskytujú väčší pocit bezpečia. 

26/3/21 Psíčkovo